Politika kvality a ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri práci

Vedenie spoločnosti FIBRAN d.o.o., Novo mesto, definovalo firemnú politiku kvality.

Tá je opísaná v Príručke postupov pre systém riadenia kvality a je zverejnená na všetkých dôležitých miestach v celej spoločnosti. K dispozícii je tiež na webových stránkach spoločnosti tak, aby k nej mali prístup všetky zúčastnené strany.

Kvalita v spoločnosti FIBRAN d.o.o. je založená na:

 • poslaní a vízii spoločnosti
 • ekologickom myslení zamestnancov
 • odbornej spôsobilosti každého zamestnanca
 • osobných vlastnostiach a flexibilite každého zamestnanca
 • kvalite vnútorných procesov
 • modernizácii a neustálom zlepšovaní systému riadenia kvality
 • zabezpečení kompetencií zamestnancov
 • záväzku neznečisťovať životné prostredie
 • záväzku neustáleho zlepšovania
 • záväzku na splnenie právnych a iných požiadaviek
 • podpore inovácie a užitočných návrhov od zamestnancov
 • zabezpečení podmienok pre splnenie stanovených cieľov kvality
 • každoročnú aktualizáciu zásad pre kvalitu
 • dodržiavanie európskych kritérií kvality, ktorá spoločnosti umožňuje konkurovať, rozširovať naše činnosti a zvyšovať náš podiel na trhu
 • dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetkými osobami zapojenými do systému
 • neustálom zlepšovaní pracovných podmienok
 • spokojnosti našich zamestnancov, zákazníkov, majiteľov a sociálneho prostredia.

 

Všetci zamestnanci sú na pravidelných stretnutiach a prostredníctvom podnikového informačného systému informovaní o politike kvality a jej cieľoch, rovnako ako o cieľoch v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytovaním informácií vedenie zaručuje plné povedomie a pochopenie politiky kvality a ochrany životného prostredia. Po zoznámení sa s politikou sú zamestnanci povinní zamerať svoje činnosti na zlepšovanie politiky kvality a jej cieľov, aby dochádzalo k zlepšovaniu systému riadenia kvality, a tým aj k zlepšovaniu obchodnej činnosti spoločnosti. Vedenie spoločnosti politiku kvality pravidelne kontroluje v rámci preskúmania vedením a v prípade potreby ju prispôsobuje zmeneným podmienkam v podnikateľskom prostredí.