Zásady používania súborov „cookie“

FIBRAN d.o.o.
Kočevarjeva ulica 1 
8000 Novo mesto 
Slovenija
fibran@fibran.si 

 

Anonymné prehľadávanie na webových stránkach spoločnosti FIBRAN.

 
Spoločnosť FIBRAN nezhromažďuje prostredníctvom súborov „cookie“ žiadne osobné údaje ani informácie týkajúce sa akejkoľvek osoby. Zozbierané informácie sa zhromažďujú použitím ID súboru „cookie“ (pozostávajúceho z približne 20 znakov) a ID danej krajiny. To znamená, že spoločnosť FIBRAN môže používať iba štatistické údaje týkajúce sa skupiny ľudí, ale žiadnym spôsobom nemôže identifikovať jednotlivé osoby ani informácie či aktivity webovej lokality týkajúce sa jednotlivcov.
 
Osobné údaje sa zhromažďujú iba prostredníctvom formulárov na lokalite, do ktorých používateľ tieto údaje aktívne zadáva a posiela spoločnosti FIBRAN. V tomto prípade tiež spoločnosť FIBRAN rešpektuje a dodržiava zákony a právne predpisy týkajúce sa zhromažďovania a uchovávania osobných údajov.
 
Máte možnosť nepovoliť súbory „cookie“ (prečítajte si viac v časti „Ako sa vyhnúť súborom „cookie“ a zablokovať ich“). Takto zostanete pre spoločnosť FIBRAN a nástroj Google Analytics, ktorý používame, úplne anonymní.
 

Všeobecná definícia súboru „cookie“

 
Súbor „cookie“, známy aj ako „HTTP cookie“, „web cookie“ alebo „cookie“ prehľadávača, sa používa na to, aby zdrojová webová lokalita mohla posielať informácie do prehľadávača používateľa, z ktorého sa potom tieto informácie vracajú späť do zdrojovej lokality. Informácie sa môžu použiť na overenie a identifikáciu používateľskej relácie, preferencií používateľa, obsahu nákupného koša alebo čokoľvek, čo možno uskutočniť pomocou uchovávania údajov na počítači používateľa.
 

Na čo sa používajú zhromaždené informácie?

 
Informácie zozbierané pomocou súborov „cookie“ pomáhajú spoločnosti FIBRAN porozumieť jej návštevníkom a zistiť, ako využívajú danú webovú lokalitu. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú určité priebehy, ako napríklad sled kliknutí.
 
Informácie poskytnuté používateľom, ktoré si vyžadujú jeho aktívnu registráciu, sa používajú na posielanie vyžiadaných informácií, ako sú informácie o produkte, o pracovných pozíciách a finančné informácie. 
 

Aké informácie sa zhromažďujú?

 
Spoločnosť FIBRAN NORD d.o.o. zhromažďuje zo svojich webových stránok dva druhy informácií. Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ a informácie, ktoré poskytujú používatelia vyplnením rôznych formulárov žiadostí o ďalšie informácie, objednávok vzoriek atď.
Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ sa zanalyzujú v službe Google Analytics a sú to napr.:
 • Čas návštevy aktuálnej lokality.
 • Či a kedy používateľ lokalitu naposledy navštívil.
 • Z ktorej lokality sa používateľ dostal na webovú stránku spoločnosti FIBRAN (oznámenie o tom, že súbory „cookie“ hostiteľskej domény nezdieľajú informácie naprieč lokalitami).
 • Adresa IP, ktorá sa tiež používa na identifikáciu informácií, ako sú krajina, štát, mesto (známa ako geolokácia podľa adresy IP).
 • Súbory „cookie“ nezbierajú informácie, ako sú meno, e-mailová či iná adresa alebo fakturačné údaje.
 • Aj v podmienkach poskytovania služby Google Analytics sa jasne zakazuje používateľom tejto služby zhromažďovať informácie, ktoré spájajú osobné údaje s informáciami služby Google Analytics.

Forma informácií, ktoré používatelia poskytujú, sa v závislosti od účelu líšia. Uvedomte si, že tieto formy sú vytvorené v súlade s globálnymi a miestnymi zákonmi a právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

 
Spoločnosť FIBRAN zabezpečuje, aby sa všetky informácie týkajúce sa jednotlivých používateľov uchovávali podľa miestnych a medzinárodných zákonov a právnych predpisov.
 
Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ uchováva služba Google. Prečítajte si viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.
 

Ako sa vyhnúť súborom „cookie“ a zablokovať ich

 
Internet Explorer:
 1. Vo vašom prehľadávači prejdite do ponuky Tools (Nástroje) a vyberte položku Internet Options (Možnosti internetu) > Privacy (Súkromie) > Advanced (Rozšírené).
 2. Kliknite na možnosť Override automatic cookie handling (Nahradiť automatické spracovanie súborov „cookie“).
 3. Určite, ako chcete, aby Internet Explorer spracovával súbory „cookie“ hostiteľských a cudzích webových lokalít (iná webová lokalita než tá, ktorú práve pozeráte).
 4. Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ vždy ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Accept (Prijať).
 5. Ak chcete zabrániť, aby sa súbory „cookie“ ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť „Zablokovať“.
 6. Ak chcete, aby sa vás program pýtal, či chcete povoliť ukladanie súborov „cookie“ vo vašom počítači, kliknite na možnosť Prompt (Zobraziť výzvu).
 7. Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ relácie (súbory „cookie“, ktoré sa z počítača vymažú po ukončení programu Internet Explorer) ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Always allow session cookies (Vždy povoliť súbory „cookie“ relácií).
Google Chrome
 1. Na paneli s nástrojmi prehľadávača kliknite na ikonu francúzskeho kľúča.
 2. Vyberte položku Options (Možnosti) (Preferences (Predvoľby) v systéme Mac a Linux; Settings (Nastavenia) v zariadení Chromebook).
 3. Kliknite na kartu Under the Hood (Pod kapotou).
 4. V časti „Privacy“ (Súkromie) kliknite na položku Content settings (Nastavenia obsahu).
 5. V dialógovom okne Content Settings (Nastavenia obsahu), ktoré sa zobrazí, kliknite na kartu Cookies:
Vymazanie súborov „cookie“
 1. Kliknutím na položku All cookies and site data (Všetky súbory „cookie“ a údaje lokality) otvorte dialógové okno Cookies and Other Data (Súbory „cookie“ a iné údaje).
 2. Ak chcete vymazať všetky súbory „cookie“, kliknite na položku Remove all (Odstrániť všetko)
 3. Ak chcete vymazať konkrétny súbor „cookie“, vyberte lokalitu, ktorá ho poslala, potom daný súbor „cookie“ a kliknite na položku Remove (Odstrániť).
Zablokovanie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení
 1. Zablokovanie všetkých súborov „cookie“: Vyberte položku „Block sites from setting any data“ (Zablokovať posielanie údajov lokalitami). Pamätajte si, že výber tohto nastavenia zabráni aktivite väčšiny lokalít, ktoré si vyžadujú vaše prihlásenie. Zakaždým, čo sa zablokuje súbor „cookie“, uvidíte v paneli s adresou ikonu.
 2. Zablokovanie iba súborov "cookie" cudzích domén: Označte začiarkávacie políčko „Ignore exceptions and block third-party cookies from being set“ (Ignorovať výnimky a zablokovať posielanie súborov „cookie“ cudzích domén). Aj keď ste určitú lokalitu pridali do Zoznamu výnimiek a povolili jej súbory „cookie“, ak je toto začiarkávacie políčko označené, súbory „cookie“ cudzej domény tejto lokality sa nebudú prijímať.
Povolenie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení
 1. Ak chcete povoliť súbory "cookie" hostiteľskej aj cudzej domény, vyberte možnosť „Allow local data to be set“ (Povoliť posielanie lokálnych údajov).
 2. Ak chcete povoliť iba súbory „cookie“ hostiteľskej domény, označte začiarkávacie políčko „Block all third-party cookies without exception“ (Zablokovať všetky súbory „cookie“ cudzej domény bez výnimky).
 
Stanovenie výnimiek pre súbory „cookie“ z konkrétnych webových lokalít alebo domén
 
Ak chcete určiť, ako sa majú spravovať súbory „cookie“ pre niektoré konkrétne lokality alebo domény, kliknite na položku Manage exceptions (Spravovať výnimky). Ak chcete pridať pravidlo do zobrazeného dialógového okna Cookie and Site Data Exceptions (Výnimky pre súbory „cookie“ a údaje lokality):
 1. Kliknite na pole „Add a new exception pattern“ (Pridať nový vzor výnimiek) a zadajte názov domény, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku.
 2. Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, pred názov domény vložte symbol [*.] (napr. [*.]google.com).
 3. Môžete špecifikovať adresu IP, adresu IPv6 alebo adresu non-http URL.
 4. Pomocou ponuky vyberte, či môže lokalita posielať súbory „cookie“. Ak zvolíte možnosť Session only (Iba relácia), súbory „cookie“ danej relácie sa vymažú vždy po zatvorení vášho prehľadávača.
 5. Pomocou tohto dialógového okna môžete tiež upraviť alebo odstrániť výnimky.
Safari
 1. Vyberte položku Safari --> Preferences (Predvoľby).
 2. Kliknite na tlačidlo panela Security toolbar (Panel s nástrojmi zabezpečenia).
 3. Prehľadávač Safari zobrazí nastavenia predvolieb.
 4. Pomocou tohto prepínača vyberte, ako prijať súbory „cookie“:
  - Nikdy: Zablokovať súbory „cookie“ úplne.
  - Vždy: Prijať všetky súbory „cookie“
  - Iba z lokalít, do ktorých navigujete: Predvolená možnosť, ktorá umožňuje, aby lokality pracovali správne bez povolenia nelegálnych súborov „cookie“.
 5. Ak chcete zobraziť súbory „cookie“, ktoré práve sú vo vašom systéme, kliknite na tlačidlo Show Cookies (Zobraziť súbory „cookie“).
 6. Z lokality, ktorá použila tento súbor „cookie“, sa stratia všetky informácie uložené v súbore, čo znamená, že možno budete musieť urobiť niektoré veci manuálne, ako napr. poskytnúť heslo na lokalitu, ktoré sa predtým automaticky získalo zo súboru „cookie“.
 7. Kliknutím na tlačidlo Close (Zatvoriť) uložte zmeny.